สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยคขอร้อง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอความช่วยเหลือ เชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคำว่า กรุณา โปรด ช่วย วาน อยู่หน้าประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกลักษณะและความหมายของประโยคขอร้องได้

2. สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกขอร้องได้

2.แต่งประโยคขอร้องจากภาพที่กำหนดให้ได้

3.บอกใจความสาคัญและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้

คุณธรรม

1. ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เรื่อง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (1) 6 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ