สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ จะมีคำว่า ไม่ มิได้ ไม่ได้ มิใช่ ไม่ใช่ อยู่ในประโยค เช่น

- ลูกแกะไม่รู้จักพ่อของมัน

- ข้าพเจ้ามิได้ทำน้ำในลำธารขุ่น

- เมื่อปีกลาย ข้าพเจ้ายังไม่ได้เกิดมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลย

- ฉันมิใช่คนนิสัยพาลอย่างหมาป่า

- ลูกแกะอยู่ปลายลำธารไม่ใช่อยู่ต้นลำธาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

บอกลักษณะและความหมายของประโยคปฏิเสธได้

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกคำปฏิเสธได้

2.แต่งประโยคปฏิเสธจากคำที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง รู้ทันคำถาม
เรื่อง รู้ทันคำถาม (1) 2 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ