สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำต่าง ๆ มาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์

  วลี คือ กลุ่มคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปเรียงกันอยู่ แต่ไม่ได้ใจความสมบูรณ์

  ประโยคเพื่อการสื่อสารมี 5 ชนิด ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง

  ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีใจความบอกให้รู้ว่าใคร ทำอะไร อย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกลักษณะและความหมายของประโยคได้

2. บอกลักษณะและความหมายของวลีได้

3. บอกลักษณะและความหมายของประโยคบอกเล่าได้

4. บอกใจความสำคัญและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกเล่าได้

2.จับใจความคิดวิเคราะห์เรื่องได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง รู้จักนกอีแจว
เรื่อง รู้จักนกอีแจว (2) 1 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ