สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การอ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง   เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้

2. อ่านป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ได้

3. อ่านเครื่องหมายห้ามหรือเตือนได้

ทักษะ

1. อธิบายเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้

2. อธิบายลักษณะป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ได้

3. อธิบายลักษณะเครื่องหมายห้ามหรือเตือนได้

4. บอกใจความสำคัญและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ  

3.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ความรู้นอกห้องเรียน
เรื่อง ความรู้นอกห้องเรียน (2) 29 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ