สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำกริยา คือ คำที่แสดงท่าทาง หรือ คำที่บอกอาการกระทำ หรือบอกสภาพอย่างใด อย่างหนึ่งของ  คน  สัตว์  สิ่งของ  เช่น สุนัขวิ่งเร็ว  อั๋นดีใจมาก  ขิงว่ายน้ำเก่ง  พ่อหัวเราะเสียงดัง  แม่ปลูกผักสวนครัว คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแล้ว  ไฟฟ้าในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแต่เช้า

คำกริยามี 2 ลักษณะ คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรมและคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม

คำกริยาทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกความหมายของคำกริยาได้

2. นำคำกริยาไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่เป็นคำกริยาได้

2. วิเคราะห์คำและหน้าที่ของชนิดของคำในประโยคได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3. มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำกริยา
เรื่อง คำกริยา (2) 25 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ