สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสรรพนาม คือ  คำที่ใช้แทนคำนามทั้งที่เป็นผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง เพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีก

1. คำสรรพนามใช้แทนผู้พูด  เช่น  เรา  ฉัน  ดิฉัน   หนู  ผม  กระผม  ข้าพเจ้า  อาตมา (สำหรับพระสงฆ์)

2. คำสรรพนามใช้แทนผู้ฟัง  เช่น  คุณ เธอ ท่าน โยม (สำหรับพระสงฆ์) 

3. คำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา มัน ท่าน  พระองค์

ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมาย เราควรร่วมกันดูแลรักษาป่าชายเลน ไม่ให้เสื่อมโทรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกความหมายและชนิดของคำสรรพนามได้

2. บอกหน้าที่ของคำสรรพนามในประโยคได้

3. นำคำสรรพนามไปแทนคำนามได้

4. บอกประโยชน์ของป่าชายเลนได้

ทักษะ

1 .อ่านและเขียนคำที่เป็นคำสรรพนามได้

2. จำแนกลักษณะของคำสรรพนามได้

3. นำคำนามไปแต่งประโยคตามหน้าที่ที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ป่าชายเลน
เรื่อง ป่าชายเลน (1) 22 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ