สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ พืช สิ่งของ และสถานที่ คำนามมี 2 ลักษณะ

1.คำนามที่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เช่น พระจันทร์ พระอาทิตย์ ธงไตรรงค์ สวนสัตว์เขาดิน

2.คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปชี้ เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียน แมว ชาวไร่ นกยูง หนังสือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายความหมายของคำนามที่ชี้เฉพาะ และ คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะได้

2. ระบุคำที่เป็นคำนามที่ชี้เฉพาะ และ คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่เป็นคำนามได้

2. หาคำที่เป็นคำนามในประโยคได้

3. เขียนผังความคิดคำที่เป็นคำนามที่ชี้เฉพาะ และ คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำนาม
เรื่อง คำนาม (2) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ