สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ พืช สิ่งของ และสถานที่ เช่น

โรงเรียน ชาวไร่ แมว นกยูง หนังสือ พระจันทร์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ธงไตรรงค์ พระอาทิตย์ ดอยสุเทพ นครสวรรค์

คำที่ใช้เรียกคน เช่น เด็ก เพื่อน ย่า ชาวไร่ ทหาร พ่อค้า

คำที่ใช้เรียกสัตว์ เช่น ช้าง สุนัข มอม นกยูง ปลาทู ม้าสีหมอก

คำที่ใช้เรียกพืช เช่น ต้นสัก มะม่วง มะม่วงน้ำดอกไม้ พริก พริกชี ฟ้า มะนาว

คำที่ใช้เรียกสิ่งของ เช่น หนังสือ ฟุตบอล ข้าวเหนียวมูน คอมพิวเตอร์ ธงชาติ ธงไตรรงค์

คำที่ใช้เรียกสถานที่ เช่น โรงเรียน ดอยสุเทพ นครสวรรค์ สนามหญ้า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายความหมายของคำนามได้

2. บอกคำที่เป็นคำนามได้

ทักษะ

1 .อ่านและเขียนคำที่เป็นคำนามจากบทอ่าน อาหารเพื่อสุขภาพได้

2. จำแนกคำที่เป็นคำนามตามกลุ่มอาหารได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง คำนาม
เรื่อง คำนาม (1) 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ