สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลาง นำ พยัญชนะตัวหลัง  ง  น  ม  ร  ล  ว ออกเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หลังตามเสียงวรรณยุกต์ของอักษรกลาง  เช่น  กนก  อ่านว่า  กะ  - หนก (หฺนก  ออกเสียงวรรณยุกต์ระดับเดียวกับ  กก) ตัวอย่าง องุ่น ตนุ จมูก จรวด จริต อร่อย ตลาด ตวัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายคำที มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวได้

2. บอกคำอักษรนำลักษณะต่างๆ จากบทอาขยาน “วิชาหนาเจ้า” “เด็กน้อย”ได้

ทักษะ

1 .อ่านและเขียนคำที มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวได้

2. ท่องจำบทอาขยานหลักได้

คุณธรรม

1.ความขยันหมั่นเพียร

2.ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินการท่องบทอาขยาน

4. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง วิชาหนาเจ้า
เรื่อง วิชาหนาเจ้า (2) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ