สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1.พยัญชนะตัวหน้าเป็น  ห  นำพยัญชนะตัวหลัง  ง  ญ  น  ม  ย  ร  ล  ว ออกเสียงพยางค์เดียว โดยเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ จะออกเสียงตามพยัญชนะ  ห เช่น หงาย หญ้า หนา หมอ หย่า หรือ หลวง หวาน หงอยเหงา หงุดหงิด ผู้ใหญ่ ดายหญ้า เหนอะหนะ เหนียวแน่น หมวดหมู่ หม่อนไหม หยากไย่ เหย้าเรือน หรูหรา นี่หรือ หลั่งไหล หลงใหล หวุดหวิด หวานแหวว

 2.พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูง นำพยัญชนะตัวหลัง  ง  น  ม  ย  ร  ล  ว ออกเสียงเป็น ๒ พยางค์ พยางค์หน้าออกเสียงพยัญชนะคล้ายประสม สระอะ (ออกเสียง  อะ  เพียงครึ่งเสียง) พยางค์หลังออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า  เช่น  สงบ  อ่านว่า  สะ  - หงบ (หฺงบ ออกเสียงวรรณยุกต์ระดับเดียวกับ  สบ) ตัวอย่าง เสงี่ยม สนุก สนาน สมาน สมัคร ขยะ ขยับ ฝรั่ง ฉลาด ผลิต สลบ ถวิล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะของอักษรนำที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวได้

2. อธิบายลักษณะค่าทีมี  ห  นำ ได้

3. อธิบายคำที่ มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวได้

ทักษะ

1. อ่านและเขียนคำอักษรนำ (ห นำ) ได้

2 .อ่านและเขียนคำที มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวได้

3. อ่านและเขียนอักษรนำที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวได้

คุณธรรม

1.ความขยันหมั่นเพียร

2.ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินการท่องบทอาขยาน

4.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง วิชาหนาเจ้า
เรื่อง วิชาหนาเจ้า (1) 14 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ