สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    พยัญชนะตัวหน้าเป็น  อ  นำพยัญชนะตัวหลัง  ย ออกเสียงพยางค์เดียว โดยเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ จะออกเสียงตามพยัญชนะ  อ มี 4 คำ ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะของอักษรนำที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวได้

2. นำคำ อ นำ ย ไปเติมในประโยคได้ใจความที่สมบูรณ์

ทักษะ

อ่านและเขียนอักษรนำ ที่ อ่านออกเสียงพยางค์เดียวคือคำที่   อ นำ ย  มี 4  คำ อย่า อยู่ อย่าง  อยาก ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มีความรับผิดชอบ  

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง อักษรนำจำให้ดี
เรื่อง อักษรนำจำให้ดี (2) 11 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ