สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   พยัญชนะตัวหน้าเป็น ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เช่น เสร็จ อ่านว่า เส็ด และพยัญชนะตัวหน้าเป็น จ พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ในคำว่า จริง (มีใช้เพียงคำเดียว) ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ตำราเดิม เรียกว่า คำควบไม่แท้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่ ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ได้

2. จำแนกลักษณะคำควบกล้ำ ไม่แท้ที่อ่านออกเสียง  ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ได้ 

ทักษะ

1. อธิบายลักษณะคำควบกล้ำไม่แท้ได้

2. เขียนคำตามคำอ่านได้      

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้                                                

2. ความสร้างมิตรภาพ

3. ขยันหมั่นเพียร 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ควบกล้ำนำไปใช้
เรื่อง ควบกล้ำนำไปใช้ (2) 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ