สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พยัญชนะตัวหน้าเป็น ท  พยัญชนะตัวหลังเป็น ร เช่น ทราย  อ่านว่า  ซาย  ท ควบ ร ออกเสียง ซ  เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ แต่ยังมีบางคำที่ออกเสียงเป็นควบแท้ เช่น จันทรา อ่านว่า จัน – ทรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกลักษณะคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ท ตัวหลังเป็น ร  ได้

ทักษะ

1. อ่านคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ท ตัวหลังเป็น ร  ได้

2. เขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็น ท ตัวหลังเป็น ร  ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้                                                

2.ขยันหมั่นเพียร 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ควบกล้ำนำไปใช้
เรื่อง ควบกล้ำนำไปใช้ (1) 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ