สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำควบกล้ำแท้ คือคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว  ควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกัน เมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 2 ตัวพร้อมกัน พยัญชนะที่มาควบหรือกล้ำ คือ ร ล และ ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะและบอกความหมายของคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ล และ ว ได้

2. บอกวิธีการออกเสียงคำควบกล้ำแท้ ได้ถูกต้อง

3. การออกเสียงคำควบกล้ำแท้ ที่มี ร ล และ ว ควบ ได้ถูกต้องชัดเจน

ทักษะ

1. อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้ถูกต้อง

2. นำคำควบกล้ำไปแต่งประโยคได้

คุณธรรม

1.ความมีน้ำใจ

2.ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แหวนแสนสนุก
เรื่อง แหวนแสนสนุก (2) 7 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ