สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำควบกล้ำแท้ คือคำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว  ควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกัน เมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น 2 ตัวพร้อมกัน พยัญชนะที่มาควบหรือกล้ำ คือ ร ล และว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะและบอกความหมายของคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ได้

2. จำแนกคำควบกล้ำแท้จากคำอื่นได้

3. การออกเสียงคำควบกล้ำแท้ ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน

ทักษะ

1. จำแนก ให้เหตุผล สรุปความรู้ และปฏิบัติได้

2. อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้ถูกต้อง

3. อธิบายลักษณะและบอกความหมายของคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ล ได้

4. จำแนกคำควบกล้ำแท้จากคำอื่นได้

5. นำคำควบกล้ำไปแต่งประโยคได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ลิงคิดเพลินใจ
เรื่อง ลิงคิดเพลินใจ (2) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ