สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การอ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ อ่านเขียนคำควบกล  ร และ ล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะและบอกความหมายของคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ได้

2. จำแนกคำควบกล้ำแท้จากคำอื่นได้

3. การออกเสียงคำควบกล้ำแท้ ออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน

ทักษะ

1. จำแนก ให้เหตุผล สรุปความรู้ และปฏิบัติได้

2. อ่านและเขียนคำควบกล้ำที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ได้

3. อ่านและเขียนคำควบกล้ำแท้ได้ถูกต้อง

4. อธิบายลักษณะและบอกความหมายของคำควบกล้ำแท้ที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ล ได้

5. จำแนกคำควบกล้ำแท้จากคำอื่นได้

6. นำคำควบกล้ำไปแต่งประโยคได้

คุณธรรม

1. ความมีน้ำใจ

 2. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ลิงคิดเพลินใจ
เรื่อง ลิงคิดเพลินใจ (1) 2 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ