สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการกล่อมลูก แม่จะนำแม่กล่อมลูกมากล่อมให้ลูกนอน แม่มีพระคุณต่อเรามากมายหลายประการเราควรกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านเพลงกล่อมเด็กได้

2.ตอบคำถามจากการอ่านได้ถูกต้อง

ทักษะ

1.ร้องเพลงกล่อมเด็กได้

2.บอกพระคุณของแม่ได้

3.นำคำจากบทเพลงมาวิเคราะห์รูปเสียงวรรณยุกต์ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2.รักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง นกเขาเถื่อน
เรื่อง นกเขาเถื่อน (2) 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ