สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พยัญชนะไทยมี  44  ตัว แบ่งตามระดับเสียงได้  3 กลุ่ม เรียกว่าอักษร 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

  การผันคําอักษรต่ำโดยนําคําอักษรสูงมาร่วมผัน จะได้ครบ 5 เสียง ผันคําอักษรต่ำเดี่ยวโดยนํา “ห” มาร่วมผัน จะได้ครบ 5 เสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนการผันคำที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่ำได้

2.อ่านและเขียนการผันคำที่มีพยัญชนะต้นอักษรสูงได

ทักษะ

1.วิเคราะห์และสรุปรูปและเสียงวรรณยุกต์ได้

2.ผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่กับอักษรสูงได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง อักษรสามหมู่
เรื่อง อักษรสามหมู่ (2) 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ