สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การเขียนแผนผังความคิดเรียงลำดับเหตุการณ์จากบทกล่อมเด็กกาเหว่า เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับให้มีความต่อเนื่องตามบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้

2.จำแนกพยัญชนะไทยอักษรกลาง อักษรสูงอักษรต่ำได้

3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

ทักษะ

1. แต่งประโยคจากคำอักษรกลาง อักษรสูง  อักษรต่ำ

2. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง ดาวลูกไก่
เรื่อง ดาวลูกไก่ (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ