สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนแผนผังความคิดเรียงลำดับเหตุการณ์จากบทกล่อมเด็กกาเหว่า เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับให้มีความต่อเนื่องตามบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านบทอ่าน เรื่อง แม่รักลูกจ้ะ ได้

2. อ่านบทร้อยกรองได้

3. เขียนแผนผังความคิดจากเรื่องได้

ทักษะ

1. อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้

2. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้องสวยงาม

3. อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

3. รักและกตัญญูต่อพ่อแม่

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง กาเหว่า
เรื่อง กาเหว่า (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ