สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การพูดสื่อสารเป็นการถ่ายทอดถ้อยคําพูด ข้อความ ของฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่ง การพูดในโอกาสต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่าน เขียนบทอ่าน บทสักวา และบทร้อยกรองได้

2. เขียนบทสนทนา ให้สื่อสารเข้าใจได้

3. พูดสื่อสารที่เข้าใจง่ายโดยการพูดที่ดีในโอกาสต่าง ๆ ได

ทักษะ

1. การพูดสื่อสารได้ถูกต้อง

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. สรุปใจความสำคัญจากการอ่านได้

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดได้

3. มีมารยาทในการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีจิตสาธารณะ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง สักวาหวานอื่น
เรื่อง สักวาหวานอื่น (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ