สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราตัวสะกดแม่กบ หรือ แม่กบ คือ คำที่มี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน บ เป็นตัวสะกด เช่น ทะเลสาบ คำสาป เว้นบาป รูปภาพ เส้นกราฟ ยีราฟ โชคลาภ กรุงเทพฯ เทพธิดา มานพ พิภพ เคารพ นพเก้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่าน เขียนคำในมาตรา แม่กบ ทั้งตรงมาตราได้

ทักษะ

1. นำคำในมาตรา แม่กบ มาใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1 .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แม่กบ ครบถ้วน
เรื่อง แม่กบ ครบถ้วน (2) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ