สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       มาตราตัวสะกด แม่กด มาตราตัวสะกด กด หรือ แม่กด คือ คำที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด เช่น ขาด กิจ พืช ก๊าซ กฎ ปรากฏ รัฐ ครุฑ พัฒนา จิต รถ บทอาวุธ อากาศ โทษ โอกาส มีทั้งคำ ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่าน เขียนคาในมาตรา แม่กด ทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. คัดลายมือได้ถูกต้องสวยงาม

2. แต่งประโยคคำในมาตราแม่กดได้

3. มีมารยาทในการพูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แม่กด สดใส
เรื่อง แม่กด สดใส (1) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ