สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตราตัวสะกด แม่กก  มาตราตัวสะกดแม่กก หรือ แม่ กก คือ คำ ที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด เช่น  ทุกที่ มีเธอ เจอสุข  ไร้โรค โศกลา ผาสุก  เมฆมาก จากกัน วันศุกร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านเขียนคำมาตราแม่กกได้ถูกต้อง

2. จัดกลุ่มคำในมาตรา แม่กก ได้

ทักษะ

1. ยกตัวอย่างคำในมาตรา แม่กก ได้

2. ปฏิบัติตนให้มีมารยาทในการพูดได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินมารยาทในการพูด

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แม่ดอกรัก
เรื่อง แม่ดอกรัก (1) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ