สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       มาตราตัวสะกด แม่กนคําที่มี น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดเป็นคําในมาตราตัวสะกดแม่ กน เช่น ดิน นอน โหน เขียน สวน สารบาญ ปัญหา การุญ อัญเชิญ สรรเสริญ บุญคุณ สัญญาณ บริเวณ เณร การงาน อาหาร สัญจร จราจร น้ำตาล บันดาล จลาจล ปลาวาฬ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.จัดกลุ่มคำมาตรา แม่กนได้

ทักษะ

1. จัดกลุ่มคำมาตรา แม่กน ได้

2. นำคำในมาตรา แม่กน มาใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทในการฟัง ดู พูดได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินมารยาทการฟัง ดู พูด

4. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง กิริยาวาจาดี
เรื่อง กิริยาวาจาดี (1 ) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ