สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      มาตราตัวสะกดแม่  เกย  หรือ  แม่เกย  คือคำมี  ย   เป็นตัวสะกด  มีทั้งคำประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว  ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่  เกย  เช่น  ง่าย  นาย  ร้อย  ฝ่าย  ซ้าย  บ่อย  ย้าย  ช่วย  ก้อย  ชัย ภัย  วัย  โวยวาย  อุ้ยอ้าย  ฉุยฉาย  รายจ่าย  ท้ายทอย  ลอยชาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

2. อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

ทักษะ

1. ตอบปริศนาคำทายมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

2. อ่านบทอ่านตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

คุณธรรม

1. มีความรักและสามัคคี

2. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แม่เกย เคยเรียน
เรื่อง แม่เกย เคยเรียน (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ