สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตราตัวสะกดแม่ เกอว หรือ แม่เกอว  คือคำที่มี ว  เป็นตัวสะกด  มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่  เกอว  เช่น  แจ๋ว  ว่าว  สาว  ขาว  เขียว  แก้ว  เอว แจ้ว  แผ้ว  ข่าว  ข้าว  ผิว  เดี๋ยว  เที่ยว  แมว  คิ้ว  ก้าวร้าว  เจี๊ยวจ๊าว  เขี้ยวแก้ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่เกอว ได้

2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ทักษะ

1.ตอบคำถามจากการอ่านได้

2.แต่งประโยคจากคาที่กำหนดได้

3.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1.มีความรักและสามัคคี

2.มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หนูแจ๋วขายว่าว
เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว (2) 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ