สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตราตัวสะกดแม่ กม หรือ แม่กม คือคำที่มี ม  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่ กม เช่น อิ่ม  ชิม  ตุ่ม  สม  กลม หลุม สาม หอม เตรียม สวม เชื่อม ชมรม มูมมาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กมได้

2. อ่านบทอ่านแม่กม และแสดงความคิดเห็นได้

ทักษะ

1. อ่านและวิเคราะห์บทอ่านได้

2. ตอบคำถามจากบทอ่านได้

3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน เขียน

คุณธรรม

1. ความรักและสามัคคี

2. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตมารยาทในการอ่าน เขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
เรื่อง อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (1) 23 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ