สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ ผู้อื่น ในกิจวัตรประจำวัน

๒. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่นและ การเล่นในสนามเด็กเล่น

๓. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยงอันตราย ของมีคม สัตว์มีพิษและ  คนแปลกหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑.(๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๑ (๖.๒.๒)

มฐ ๘ ตบช ๘.๑ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

       ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเองได้

๒. กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

๔. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองได้

๕. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้

๖. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง

๗. เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

๘. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

๙. อ่านภาพสัญลักษณ์คำ  พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัดได้

๑๐.ต่อส่วนประกอบของภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

๑๑.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๙
ชั่วโมง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (4) (15 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง