สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คํามาตราแม่ ก กา คือ คําที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้ เช่น แม่ ไก่ อยู่ ใน ตะกร้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านคำมาตราแม่ ก กา ได้

2. เขียนคำมาตราแม่ ก กา ได้

ทักษะ

1. วาดภาพระบายสีค ามาตราแม่ ก กาได้

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง แม่ ก กา พาสนุก
เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก (1 ) 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ