สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สระ เ – ะ ออกเสียง ว่า เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -  ออกเสียงว่า เอ ไม้ไต่คู้  เมื่อมีตัวสะกด  จึงทำให้เสียงสระเ อะ มี 2 รูป คือ  เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ - 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกการเขียนคำ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -    เมื่อมีตัวสะกดได้

ทักษะ

1. เขียนเปลี่ยนรูปสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -    เมื่อมีตัวสะกดได้

2. อ่านบทร้อยกรองที่ประสมรูปสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ -    เมื่อมีตัวสะกดได้

3. เลือกคำที่ประสมรูปสระ เ – ะ เปลี่ยนรูปเป็น  เ    เมื่อมีตัวสะกดได้ถูกต้องและได้คำที่มีความหมาย

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ   

2.ประเมินการคัดลายมือ

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หน้าที่ของเรา
เรื่อง หน้าที่ของเรา (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ