สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รูปสระในภาษาไทย มีจำนวนมาก ส่วนเสียงสระมี 2 ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว และเสียงสระประสม เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปาก อยู่ในตำแหน่งเดียวตลอด มี 18 หน่วยเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านเขียนคำที่มีรูปสระเสียงสั้นเสียงยาวที่เป็นสระเดียวได้

2.บอกจำแนกคำที่มีสระสั้นเสียงสั้นและสระเสียงยาวที่เป็นสระเดียวได้

3.ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง โรงเรียนของเรา (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ