สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

๑. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก

๒. ลักษณะของต้นข้าว

๓. การนับปากเปล่าจำนวน 1- 10

๔. ขั้นตอนในการทำนา

๕. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประเพณีวันสารทไทย

๖. อาหารที่ทำมาจากข้าว

๗. ทำอาหารขนม แพนเค้ก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๔)

        ตบช. ๒.๒ (๒.๒.๓)

มฐ ๓ ตบช. ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ. ๕ ตบช. ๓.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๑.๑)

มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๑) (๙.๑.๒)

มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)  (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๔)

มฐ. ๑๒ ตบช. ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างได้

๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ซม. ได้

๔. กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๖. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำคล้องจอง    คำบรรยายและข้อตกลงได้

๗. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองได้

๙. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนได้

๑๐. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

๑๑. เล่าเรื่องขั้นตอนการทำนาเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้

๑๒. บอกลักษณะของ  สิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

๑๓. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

๑๔. เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้อย่างน้อย ๔ ลำดับ

๑๕. ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการทำนาตามวิธีการของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๘
ชั่วโมง หน่วยที่ ๘ เรื่องข้าว
เรื่อง หน่วยที่ ๘ ข้าว (3) (5 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง