สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2. สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

3. ให้ข้อมูลของตนเองและครอบครัวได้

 4. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
  2. การสะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว
  3. การให้ข้อมูลของตนเองและครอบครัว
  4. การตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Home Sweet Home
เรื่อง We Love and Care 10 มิ.ย. 63 (มีสื่อเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง