สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ได้

2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบได้

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้

4. เขียนบรรยายเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำ
  2. การบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้
  3. การพูดแนะนำตนเองและครอบครัวโดยใช้สื่อประกอบ
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Things You Should Know About Me 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง