สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดพ ๕.๑ ม.๔-๖/๗ แสดงวิธี
การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สังคมปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ชั่วโมง การช่วยฟื้นคืนชีพ , ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ , การช่วยฟื้นคืนชีพด้วย เครื่อง AED
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ , ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ , การช่วยฟื้นคืนชีพด้วย เครื่อง AED
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ