สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดพ ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สื่อกับ การคุ้มครองผู้บริโภค
ชั่วโมง การคุ้มครองผู้บริโภค ม สิทธิของผู้บริโภค ม หน้าที่ของผู้บริโภค
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค ม สิทธิของผู้บริโภค ม หน้าที่ของผู้บริโภค
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ