สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำได้

2. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

3. พูดแนะนำตนเองและครอบครัวโดยใช้สื่อประกอบได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  1. การออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำ
  2. การบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้
  3. การพูดแนะนำตนเองและครอบครัวโดยใช้สื่อประกอบ
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Hello! My Name Is Mary 1 มิ.ย 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง