สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การระวังรักษาความสะอาดของร่างกาย

๒. การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน

    - การล้างมือ

    - การแปรงฟัน

    - การรับประทานอาหาร

    - การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๒ (๑.๒.๒)

         ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)

มฐ ๖ ตบช ๖.๑ (๖.๑.๒)(๖.๑.๓)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๔
ชั่วโมง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้
เรื่อง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (1) (4 มิ.ย. 62)
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์