สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดพ ๕.๑ ม.๔-๖/๔ วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สังคมดี สุขภาพดี
ชั่วโมง การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน , ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ , งานหลักของการสาธารณสุขมูลฐาน , หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน , ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ , งานหลักของการสาธารณสุขมูลฐาน , หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ