สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕ การมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สังคมดี สุขภาพดี
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ภัยพิบัติ , ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ , แนวทางการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ , การเป็นอาสาสมัครทำงานด้านภัยพิบัติในชุมชน
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ภัยพิบัติ , ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ , แนวทางการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ , การเป็นอาสาสมัครทำงานด้านภัยพิบัติในชุมชน
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ