สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอแนวทางแก้ไข

กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕ การมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย สังคมดี สุขภาพดี
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม , โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน , แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม , โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน , แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ