สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 4.2 ม.4 - 6/1

ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์

และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ

จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียน 6 Education and Online Learning
ชั่วโมง Writing: A Formal Letter/ Email for applying for a college or university
เรื่อง Writing: A Formal Letter/ Email for applying for a college or university
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ