สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ

ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ

การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ

ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว

ประสบการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ

ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.4 - 6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์

ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม และสื่อสาร

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียน 6 Education and Online Learning
ชั่วโมง Speaking: Talking about pros and cons of online learning
เรื่อง Speaking: Talking about pros and cons of online learning
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ