สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคและข้อความ

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ

แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นด้วยการพูดและการเขียน

อธิบาย โดยใช้ Comparison of

adjectives/adverbs/Contrast : but,

although, however, in spite of…/

Logical connectives เช่น caused by/

followed by/consist of. etc.

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 4 - 6/3

อธิบายและเขียนประโยค

และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

ให้สัมพันธ์กับประโยค และ

ข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Business and Social Enterprise
ชั่วโมง Writing: - Explaining trends and graphs in business , Tenses for describing trends
เรื่อง Writing: , Explaining trends and graphs in business , Tenses for describing trends
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ