สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การตีความ

การใช้ skimming/scanning/guessing/

context clue

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Business and Social Enterprise
ชั่วโมง Listening: Mark Zuckerberg
เรื่อง Listening: Mark Zuckerberg
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ