สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย

เช่น ประกาศเตือนภัยต่าง ๆ ยาและการใช้ยา

การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 4 - 6/1

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ

การใช้งานต่างๆ คำชี้แจง

คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟัง

และอ่าน

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Environment
ชั่วโมง Language Focus: - Modal verbs: Obligation and advice
เรื่อง Language Focus: - Modal verbs: Obligation and advice
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ