สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม

ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น

สังคม และโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.4 - 6/3

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคม และโลก พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Global Citizenship
ชั่วโมง Language Focus: , Vocabulary , Relative clauses
เรื่อง Language Focus: , Vocabulary , Relative clauses
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ