สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง

และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร

การเล่นกีฬา/ดนตรี การดูภาพยนตร์

การฟังเพลง การเลี้ยงสัตว์ การอ่านหนังสือ

การท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม

เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.4 - 6/1

พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Technology and Innovation
ชั่วโมง Writing: An Informative Paragraph
เรื่อง Writing: An Informative Paragraph
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ