สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ชั่วโมง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
เรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์